16 Σεπ 2007

ΦΕΚ Γ 691/06.09.2007 ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ 2007

ΦΕΚ Γ 691/06.09.2007

Ημερομηνία Κυκλοφορίας 07.09.2007 Σελίδες 8

... διατάξεις, διορίζονται οι παρακάτω πολύτεκνοι των κλάδων ΠΕ 01, ΠΕ 02, ΠΕ 03,...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 96287/Δ2 απόφαση της Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, διορίζονται οι παρα−
κάτω πολύτεκνοι των κλάδων ΠΕ 01, ΠΕ 02, ΠΕ 03, ΠΕ
04, ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ 09, ΠΕ 10, ΠΕ 11, ΠΕ
12, ΠΕ13, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ32 ως μόνιμοι
εκπαιδευτικοί στην Β/θμια Εκπ/ση με διετή δοκιμαστική
θητεία με βαθμό Γ΄ και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο
μισθολογικό κλιμάκιο, και τοποθετούνται στις περιοχές
των νομών, που αναφέρονται αντίστοιχα στο όνομα του
κάθε διοριζόμενου.

9 Σεπ 2007

Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Διορισμός πολυτέκνων ως εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Διορισμός πολυτέκνων ως εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Έχοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις: του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 τ.Α)
  2. τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 3255/04 (ΦΕΚ 138/Α), όπως συμπληρώθηκαν με την παρ.3 του άρθρου 21 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄)
  3. τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄)
  4. την με αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/329/11477/19-07-2007 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 55/1998 Π.Υ.Σ
  5. την αριθμ. Φ.361.1/305/80572/Δ1/19-07-2007 εγκύκλιο του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
  6. την αρίθμ. 23/2007 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), που συγκροτήθηκε με τις πράξεις 316/20-8-2007 και 323/24-8-2007 του Προέδρου του Σ.τ.Ε.
  7. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Διορίζουμε τους παρακάτω πολύτεκνους των κλάδων ΠΕ 01, ΠΕ 02, ΠΕ 03, ΠΕ 04, ΠΕ 05, ΠΕ 06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ 09, ΠΕ 10, ΠΕ 11, ΠΕ 12, ΠΕ13, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ32 ως μόνιμους εκπαιδευτικούς στην Β/θμια Εκπ/ση με διετή δοκιμαστική θητεία με βαθμό Γ’ και με το εισαγωγικό για κάθε κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο, και τους τοποθετούμε στις περιοχές των νομών, που αναφέρονται αντίστοιχα στο όνομα του κάθε διοριζόμενου.

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Δ/νσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από 6 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2007.

Αριθμ. Βεβ. Υ.Δ.Ε / 15242/05-09-2007

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

5 Σεπ 2007

TA ONOMATA ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ

Κάντε κλικ   TA ONOMATA   να δείτε πίνακα με τα στοιχεία όσων διορίστηκαν με  την αρίθμ. 96287/Δ2/06.09.2007  υπουργική απόφαση που αφορά σε διορισμούς πολύτεκνων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης.

 

 

455 πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ32.
Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες διορίζονται για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από 6 Σεπτεμβρίου έως και 10 Σεπτεμβρίου 2007 και να τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που διορίστηκαν, μέχρι λήξεως του έτους για το οποίο διορίζονται.

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
2 ΒΡΑΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
3 ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
4 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Αθήνας
5 ΓΚΑΛΗΜΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Πειραιά
6 ΓΚΑΛΗΜΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Πειραιά
7 ΓΚΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Ημαθίας
8 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Σερρών
9 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Τρικάλων
10 ΚΕΛΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
11 ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Β΄ Αθήνας
12 ΚΟΤΖΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Β΄ Θεσσαλονίκης
13 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Θεσπρωτίας
14 ΚΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΔΑΥΙΔ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Β΄ Ευβοίας
16 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Β΄ Αθήνας
17 ΜΠΑΚΟΜΙΧΑΛΗ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Αθήνας
18 ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Ξάνθης
19 ΜΠΟΠΟΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
20 ΜΩΡΟΜΑΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΥΛΙ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Χίου
21 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Αχαιας
22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Ε΄ Θεσσαλονίκης
23 ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Δράμας
24 ΠΛΟΥΜΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Ηρακλείου
25 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Β΄ Αθήνας
26 ΣΑΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Καβάλας
27 ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Πρέβεζας
28 ΣΙΑΠΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Αρτας
29 ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Αθήνας
30 ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
31 ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΙΤΣ ΜΛΑΝΤΕΝ ΜΙΛΟΥΤΙΝ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Δ΄ Αθήνας
32 ΤΟΠΟΛΙΓΚΑ ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Δ΄ Σερρών
33 ΦΥΤΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Καρδίτσας
34 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΥΡΩΝ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Ηρακλείου
35 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕ ΠΕ01 ΠΕ01.00 Β-Α΄ Μαγνησίας
1 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Πιερίας
2 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Τρικάλων
4 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Β΄ Κεφαλληνίας
5 ΒΟΥΔΡΙΣΛΗ ΦΙΛΙΠΠΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Γ΄ Πέλλας
6 ΓΑΙΤΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Τρικάλων
7 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Καβάλας
8 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Καρδίτσας
9 ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Σερρών
10 ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Καβάλας
11 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Σερρών
12 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Δ΄ Θεσσαλονίκης
13 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Ε΄ Θεσσαλονίκης
14 ΖΕΙΜΠΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΛΕΩΝΙ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Λέσβου
15 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Μεσσηνίας
16 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Αρτας
17 ΚΑΚΑΒΙΤΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΙΛΤΙ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Λάρισας
18 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Τρικάλων
19 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Τρικάλων
20 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Μαγνησίας
21 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΘΩΜΑΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Σερρών
22 ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Λάρισας
23 ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Βοιωτίας
24 ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
25 ΚΑΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Λάρισας
26 ΚΟΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Λάρισας
27 ΛΙΑΠΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Αιτωλ/νίας
28 ΜΑΛΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Μαγνησίας
29 ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Αρτας
30 ΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΘΑΝΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Πιερίας
31 ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Β΄ Αθήνας
32 ΜΠΑΝΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Δ΄ Λάρισας
33 ΜΠΗΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
34 ΝΑΣΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
35 ΠΑΛΙΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Γ΄ Ανατ. Αττικής
36 ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Πιερίας
37 ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Αρτας
38 ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Ημαθίας
39 ΠΑΣΣΑΛΗ -ΤΣΑΔΗΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
40 ΠΕΪΝΙΡΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
41 ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΑΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Β΄ Ευβοίας
42 ΠΛΕΣΣΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Αχαιας
43 ΠΟΤΟΥΡΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Β΄ Θεσσαλονίκης
44 ΠΟΥΣΠΟΥΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Β΄ Μαγνησίας
45 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΡΩΞΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Β΄ Χανίων
46 ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Λάρισας
47 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Ευβοίας
48 ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑ ΧΑΙΔΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
49 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Ημαθίας
50 ΣΚΕΝΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Φλωρινας
51 ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Αχαιας
52 ΣΤΑΙΚΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Μαγνησίας
53 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Δ΄ Αιτωλ/νίας
54 ΣΤΟΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Γ΄ Αθήνας
55 ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Τρικάλων
56 ΤΟΝΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΑΛΕΞΑ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Β΄ Αθήνας
57 ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Εβρου
58 ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Μαγνησίας
59 ΦΕΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Ε΄ Θεσσαλονίκης
60 ΦΩΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Β΄ Καρδίτσας
61 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Κοζάνης
62 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Α΄ Θεσπρωτίας
63 ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ02 ΠΕ02.00 Β-Β΄ Τρικάλων
1 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Α΄ Θεσπρωτίας
2 ΒΛΥΣΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Β΄ Ανατ. Αττικής
3 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Β΄ Πιερίας
4 ΓΚΕΣΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
5 ΚΑΜΠΛΙΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Α΄ Τρικάλων
6 ΚΑΝΔΗΛΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΙΩΑΝΝ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Α΄ Αθήνας
7 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Α΄ Φωκίδας
8 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Β΄ Αθήνας
9 ΚΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Α΄ Κιλκίς
10 ΚΛΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Α΄ Ηρακλείου
11 ΚΟΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Α΄ Αργολίδας
12 ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Ε΄ Θεσσαλονίκης
13 ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Δ΄ Αθήνας
14 ΛΙΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
15 ΜΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Α΄ Αθήνας
16 ΜΠΑΤΑΚΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Β΄ Μαγνησίας
17 ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Β΄ Τρικάλων
18 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Α΄ Πρέβεζας
19 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Α΄ Λάρισας
20 ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Α΄ Τρικάλων
21 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Β΄ Αθήνας
22 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Α΄ Ευβοίας
23 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Β΄ Θεσσαλονίκης
24 ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Α΄ Πειραιά
25 ΦΑΛΑΓΓΑ ΑΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ03 ΠΕ03.00 Β-Β΄ Καρδίτσας
1 ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Αχαιας
2 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Δ΄ Αθήνας
3 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
4 ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Γ΄ Αθήνας
5 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
6 ΚΑΡΑΒΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Αχαιας
7 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Πειραιά
8 ΚΑΦΤΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Σερρών
9 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Β΄ Αθήνας
10 ΚΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Αθήνας
11 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Σερρών
12 ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
13 ΜΟΡΦΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Β΄Αθήνας
14 ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Β΄ Ηρακλείου
15 ΜΠΡΟΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Φθιώτιδος
16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Β΄ Κοζάνης
17 ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Δράμας
18 ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Β΄ Ανατ. Αττικής
19 ΠΕΣΚΕΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
20 ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Γ΄ Πέλλας
21 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Β΄ Αθήνας
22 ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΛΕΩΝ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
23 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Γ΄ Φθιώτιδος
24 ΧΑΒΙΑΡΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Β΄ Αθήνας
25 ΧΑΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
26 ΧΑΤΖΗΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
27 ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Γ΄ Πέλλας
28 ΧΟΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Λευκάδας
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΙΟΝΕΛ ΠΕ04.02 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Ευβοίας
2 ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
3 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.02 ΠΕ04.01 Β-Δ΄ Αχαιας
4 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕ ΠΕ04.02 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Φλωρινας
5 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ04.02 ΠΕ04.01 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
6 ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕ04.01 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
7 ΤΣΟΥΠΙΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Αθήνας
8 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.02 ΠΕ04.01 Β-Δ΄ Αθήνας
1 ΓΕΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ04.04 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Καβάλας
2 ΓΚΟΥΝΤΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ04.04 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Πιερίας
3 ΜΙΛΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ04.04 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Αθήνας
4 ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ04.04 ΠΕ04.01 Β-Β΄ Αθήνας
5 ΣΚΩΤΤΗ ΚΑΛΟΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝ ΠΕ04.04 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Φωκίδας
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟ ΠΕ04.05 ΠΕ04.01 Β-Β΄ Θεσσαλονίκης
2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.05 ΠΕ04.01 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
3 ΑΡΚΟΥΛΗ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.05 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Αθήνας
4 ΖΑΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.05 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Δυτ. Αττικής
5 ΖΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.05 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Ευρυτανίας
6 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ04.05 ΠΕ04.01 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
7 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΕ04.05 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
8 ΠΑΙΔΟΚΟΥΚΗ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ04.05 ΠΕ04.01 Β-Β΄ Τρικάλων
9 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤ ΠΕ04.05 ΠΕ04.01 Β-Α΄ Φλωρινας
1 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕ05 ΠΕ05.00 Β-Α΄ Σερρών
2 ΓΕΩΜΠΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ05 ΠΕ05.00 Β-Β΄ Αιτωλ/νίας
3 ΔΑΡΤΖΑΛΗ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 ΠΕ05.00 Β-Α΄ Λάρισας
4 ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ05 ΠΕ05.00 Β-Α΄ Αθηνών
5 ΚΑΒΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ05 ΠΕ05.00 Β-Α΄ Κιλκίς
6 ΛΟΥΒΕΡΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ05 ΠΕ05.00 Β-Β΄ Αθήνας
7 ΜΠΟΚΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ05 ΠΕ05.00 Β-Γ΄ Ανατ. Αττικής
8 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ05 ΠΕ05.00 Β-Α΄ Πρέβεζας
9 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 ΠΕ05.00 Β-Α΄ Λάρισας
10 ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ-ΡΟΝΤΣΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ05 ΠΕ05.00 Β-Α΄ Σερρών
1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕ06.00 Β-Δ΄ Πέλλας
2 ΜΗΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕ06.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
3 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛOY ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧΑΗ ΠΕ06 ΠΕ06.00 Β-Γ΄ Χαλκιδικής
4 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ06 ΠΕ06.00 Β-Β΄ Ηρακλείου
5 ΡΟΚΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ06 ΠΕ06.00 Β-Δ΄ Λάρισας
6 ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ06 ΠΕ06.00 Β-Β΄ Θεσσαλονίκης
7 ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ06 ΠΕ06.00 Β-Α΄ Σερρών
1 ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ07 ΠΕ07.00 Β-Δ΄ Αθήνας
2 ΤΣΑΝΤΟΥ ΔΑΝΑΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ07 ΠΕ07.00 Β-Α΄ Ημαθίας
1 ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ08 ΠΕ08.00 Β-Β΄ Θεσσαλονίκης
1 ROBINET REINE JEAN-CLAUDE ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Αρτας
2 ΑΓΟΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Β΄ Αθήνας
3 ΑΜΠΑΔΟΥ ΜΕΛΙΤΙΝΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Β΄ Πιερίας
4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΟΥΛΗΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Πειραιά
5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΞΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
6 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Β΄ Αθήνας
7 ΑΡΣΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Λάρισας
8 ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
9 ΒΕΛΛΙΔΟΥ ΝΕΒΕΝΑ ΓΙΟΒΑΝ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Καστοριάς
10 ΓΑΒΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Β΄ Αθήνας
11 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Β΄ Χανίων
12 ΔΑΒΕΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
13 ΔΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Κοζάνης
14 ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Γ΄ Ανατ. Αττικής
15 ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΦΡΑΙΜ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
16 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Μαγνησίας
17 ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Πιερίας
18 ΚΕΛΠΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
19 ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Τρικάλων
20 ΚΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
21 ΚΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
22 ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Τρικάλων
23 ΜHTΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Λάρισας
24 ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Β΄ Χανίων
25 ΜΕΤΑΛΛΕΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Β΄ Αθήνας
26 ΜΠΕΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Β΄ Θεσσαλονίκης
27 ΜΠΡΟΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
28 ΝΤΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Ε΄ Θεσσαλονίκης
29 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Αρτας
30 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Ηρακλείου
31 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Γ΄ Ημαθίας
32 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
33 ΠΑΡΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Β΄ Κοζάνης
34 ΠΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Β΄ Λασιθίου
35 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Γ΄ Ανατ. Αττικής
36 ΣΓΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Χανίων
37 ΣΟΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Β΄ Ημαθίας
38 ΣΟΥΣΟΥΡΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Χίου
39 ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Αιτωλ/νίας
40 ΣΥΣΟΥΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Β΄ Θεσσαλονίκης
41 ΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Καστοριάς
42 ΦΛΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Δ΄ Θεσσαλονίκης
43 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Α΄ Σερρών
44 ΧΟΥΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ09 ΠΕ09.00 Β-Δ΄ Αθήνας
1 ΖΕΛΗΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΟΛΩΝ ΠΕ10 ΠΕ10.00 Β-Α΄ Λάρισας
2 ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤ ΠΕ10 ΠΕ10.00 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
3 ΜΠΑΖΙΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ10 ΠΕ10.00 Β-Β΄ Αιτωλ/νίας
4 ΣΚΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ10 ΠΕ10.00 Β-Α΄ Λάρισας
5 ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ10 ΠΕ10.00 Β-Α΄ Ιωαννίνων
1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Γ΄ Λέσβου
2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Γ΄ Λέσβου
3 ΒΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Β΄ Ημαθίας
4 ΒΙΘΥΝΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Β΄ Ανατ. Αττικής
5 ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Γ΄ Αθήνας
6 ΔΑΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Β΄ Κοζάνης
7 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Πιερίας
8 ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Β΄ Κοζάνης
9 ΔΟΥΖΔΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Ε΄ Θεσσαλονίκης
10 ΔΡΑΓΟΜΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Δράμας
11 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΚΤΩΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Β΄ Αθήνας
12 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Γ΄ Πέλλας
13 ΘΩΜΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Β΄ Λακωνίας
14 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Καβάλας
15 ΚΑΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Αιτωλ/νίας
16 ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Β΄ Ανατ. Αττικής
17 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Σερρών
18 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Γ΄ Λασιθίου
19 ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΛΛΙ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Λέσβου
20 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Αρκαδίας
21 ΜΙΧΑΛΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Γ΄ Λέσβου
22 ΜΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Β΄ Αθήνας
23 ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Β΄ Λάρισας
24 ΜΠΟΥΡΝΟΥΞΟΥΖΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Δ΄ Θεσσαλονίκης
25 ΝΤΟΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Μαγνησίας
26 ΠΑΛΑΜΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Λάρισας
27 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Β΄ Τρικάλων
28 ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Ημαθίας
29 ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΛΩΝ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Β΄ Καρδίτσας
30 ΠΙΒΑΤΣ ΝΕΝΑΝΤ ΜΟΜΤΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Ε΄ Θεσσαλονίκης
31 ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
32 ΣΑΜΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Λάρισας
33 ΣΒΑΡΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Ε΄ Θεσσαλονίκης
34 ΣΕΡΕΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Γ΄ Πέλλας
35 ΣΙΑΛΙΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
36 ΣΙΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Εβρου
37 ΣΜΥΛΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Ροδόπης
38 ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
39 ΣΤΡΑΟΥΤΣ ΤΖΙΟΚΟΝΤΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Αχαιας
40 ΣΧΟΙΝΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
41 ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Β΄ Ημαθίας
42 ΤΟΥΡΕΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Καβάλας
43 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Γ΄ Λέσβου
44 ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
45 ΤΣΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Ιωαννίνων
46 ΤΣΙΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Β΄ Τρικάλων
47 ΧΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
48 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΓΑΒΡΙ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Α΄ Καβάλας
49 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕ11.00 Β-Β΄ Δωδεκανήσου
1 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ12.01 ΠΕ12.01 Β-Α΄ Πιερίας
2 ΚΑΡΑΒΥΖΙΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ12.01 ΠΕ12.01 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
3 ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ12.01 ΠΕ12.01 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
1 ΑΜΠΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ12.02 ΠΕ12.01 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
2 ΑΝΤΥΠΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ12.02 ΠΕ12.01 Β-Β΄ Ανατ. Αττικής
3 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ12.02 ΠΕ12.01 Β-Β΄ Αθήνας
4 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ12.02 ΠΕ12.01 Β-Β΄ Αθήνας
1 ΚΟΤΣΟΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ12.04 ΠΕ12.04 Β-Α΄ Φθιώτιδος
2 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ12.04 ΠΕ12.04 Β-Α΄ Αθήνας
3 ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΣΥΡΜΑΚΕΖΗ ΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ12.04 ΠΕ12.04 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
1 ΜΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ12.08 ΠΕ12.08 Β-Β΄ Αθήνας
2 ΜΠΟΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ12.08 ΠΕ12.08 Β-Δ΄ Χαλκιδικής
1 ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ12.11 ΠΕ12.04 Β-Α΄ Χανίων
1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ13 ΠΕ13.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
2 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ13 ΠΕ13.00 Β-Α΄ Αθήνας
3 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ13 ΠΕ13.00 Β-Α΄ Τρικάλων
4 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ13 ΠΕ13.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
5 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ13 ΠΕ13.00 Β-Γ΄ Ευβοίας
6 ΚΟΥΒΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΕ13 ΠΕ13.00 Β-Α΄ Αθήνας
7 ΜΑΝΩΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ13 ΠΕ13.00 Β-Α΄ Κοζάνης
8 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ13 ΠΕ13.00 Β-Α΄ Αχαιας
9 ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ13 ΠΕ13.00 Β-Α΄ Τρικάλων
10 ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ13 ΠΕ13.00 Β-Α΄ Πειραιά
11 ΡΟΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ ΠΕ13 ΠΕ13.00 Β-Α΄ Αθήνας
12 ΣΙΚΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ13 ΠΕ13.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
13 ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ ΕΥΣΤΡ ΠΕ13 ΠΕ13.00 Β-Β΄ Αιτωλ/νίας
14 ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ13 ΠΕ13.00 Β-Α΄ Ευρυτανίας
15 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕ13 ΠΕ13.00 Β-Β΄ Καβάλας
16 ΧΑΤΖΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ13 ΠΕ13.00 Β-Β΄ Αθήνας
17 ΨΑΡΑΛΕΞΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ13 ΠΕ13.00 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
1 ΔΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ14.01 ΠΕ14.01 Β-Β΄ Αθήνας
2 ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΠΕ14.01 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
3 ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΠΕ14.01 Β-Α΄ Λάρισας
4 ΡΟΔΙΟΥ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΠΕ14.01 Β-Α΄ Πιερίας
5 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ14.01 ΠΕ14.01 Β-Β΄ Θεσσαλονίκης
6 ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.01 ΠΕ14.01 Β-Β΄ Αθήνας
1 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΠΕ14.01 Β-Β΄ Χαλκιδικής
2 ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΠΕ14.01 Β-Α΄ Αθήνας
1 ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.04 ΠΕ14.04 Β-Γ΄ Ημαθίας
2 ΜΠΑΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.04 ΠΕ14.04 Β-Α΄ Ιωαννίνων
3 ΤΣΙΠΙΤΣΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.04 ΠΕ14.04 Β-Ε΄ Θεσσαλονίκης
4 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ14.04 ΠΕ14.04 Β-Β΄ Αθήνας
5 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.04 ΠΕ14.04 Β-Γ΄ Χαλκιδικής
1 ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.05 ΠΕ14.04 Β-Α΄ Αρτας
1 ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ14.06 ΠΕ14.01 Β-Γ΄ Χαλκιδικής
1 ΚΡΥΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ17.03 ΠΕ17.03 Β-Β΄ Αθήνας
1 ΚΑΤΣΩΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ17.05 ΠΕ17.01 Β-Α΄ Αχαιας
2 ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17.05 ΠΕ17.01 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
3 ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17.05 ΠΕ17.01 Β-Α΄ Ηρακλείου
4 ΣΚΑΡΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓ ΠΕ17.05 ΠΕ17.01 Β-Α΄ Ευβοίας
5 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ17.05 ΠΕ17.01 Β-Β΄ Αθήνας
1 ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ17.06 ΠΕ17.02 Β-Α΄ Αχαιας
2 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕ17.06 ΠΕ17.02 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
3 ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΣΗΦ ΠΕ17.06 ΠΕ17.02 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
4 ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ17.06 ΠΕ17.02 Β-Α΄ Κιλκίς
5 ΛΕΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ17.06 ΠΕ17.02 Β-Α΄ Μαγνησίας
6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ17.06 ΠΕ17.02 Β-Α΄ Ηρακλείου
7 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ17.06 ΠΕ17.02 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
8 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ17.06 ΠΕ17.02 Β-Α΄ Αθήνας
1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ17.07 ΠΕ17.03 Β-Α΄ Καρδίτσας
2 ΖΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΠΕ17.07 ΠΕ17.03 Β-Β΄ Αθήνας
3 ΚΑΤΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ17.07 ΠΕ17.03 Β-Γ΄ Αθήνας
4 ΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ17.07 ΠΕ17.03 Β-Α΄ Πιερίας
5 ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ17.07 ΠΕ17.03 Β-Α΄ Λάρισας
1 ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ17.08 ΠΕ17.04 Β-Β΄ Χανίων
2 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ17.08 ΠΕ17.04 Β-Α΄ Κιλκίς
3 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕ17.08 ΠΕ17.04 Β-Β΄ Αιτωλ/νίας
4 ΣΟΥΡΜΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ17.08 ΠΕ17.04 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
1 ΑΔΡΑΚΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ18.02 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Μαγνησίας
2 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ18.02 ΠΕ18.02 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
3 ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.02 ΠΕ18.02 Β-Δ΄ Αθήνας
4 ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ ΑΓΑΠΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ18.02 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Κοζάνης
5 ΓΚΙΛΕΦΕΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.02 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
6 ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕ18.02 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Λάρισας
7 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.02 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Λάρισας
8 ΓΥΦΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝ ΠΕ18.02 ΠΕ18.02 Β-Β΄ Αιτωλ/νίας
9 ΚΟΥΡΜΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.02 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
10 ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.02 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
11 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.02 ΠΕ18.02 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
12 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.02 ΠΕ18.02 Β-Γ΄ Κορινθίας
13 ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.02 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Χανίων
14 ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.02 ΠΕ18.02 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
15 ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.02 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Ανατ. Αττικής
1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Τρικάλων
2 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Καβάλας
3 ΓΚΑΜΠΕΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Β΄ Λάρισας
4 ΚΑΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Β΄ Αιτωλ/νίας
5 ΚΑΝΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Καβάλας
6 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
7 ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΤΗΣ ΠΙΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
8 ΜΠΙΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
9 ΠΑΝΤΕΛΕΡΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Δράμας
10 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΥΡΟΣ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Δ΄ Αθήνας
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Κιλκίς
12 ΠΛΟΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Αχαιας
13 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Γ΄ Αθήνας
14 ΤΕΡΤΙΓΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Β΄ Αθήνας
15 ΤΖΙΛΙΝΗ ΤΑΤΙΑΝΗ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
16 ΤΥΜΠΑΝΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Σερρών
17 ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Κιλκίς
18 ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Αχαιας
19 ΧΑΝΤΖΑΪΒΑ-ΠΙΠΠΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Σερρών
20 ΧΑΤΖΗΚΛΕΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 Β-Β΄ Πρέβεζας
1 ΒΑΪΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.04 ΠΕ18.04 Β-Α΄ Μαγνησίας
2 ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.04 ΠΕ18.04 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
3 ΜΑΡΜΑΡΙΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛ ΠΕ18.04 ΠΕ18.04 Β-Α΄ Χανίων
4 ΜΠΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓ ΠΕ18.04 ΠΕ18.04 Β-Β΄ Δυτ. Αττικής
1 ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣ ΠΕ18.07 ΠΕ18.07 Β-Α΄ Πιερίας
1 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΕ18.08 ΠΕ18.08 Β-Α΄ Αθήνας
1 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.09 ΠΕ18.09 Β-Α΄ Αχαιας
2 ΜΠΟΛΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.09 ΠΕ18.09 Β-Α΄ Ηρακλείου
1 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ18.10 ΠΕ18.10 Β-Β΄ Θεσσαλονίκης
2 ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.10 ΠΕ18.10 Β-Β΄ Ανατ. Αττικής
3 ΜΠΕΛΙΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΠΕ18.10 Β-Α΄ Αιτωλ/νίας
4 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.10 ΠΕ18.10 Β-Α΄ Ημαθίας
5 ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.10 ΠΕ18.10 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
6 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.10 ΠΕ18.10 Β-Α΄ Φθιώτιδος
1 ΚΕΧΑΓΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.11 ΠΕ18.10 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
2 ΠΕΡΩΝΑ ΛΟΥΚΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.11 ΠΕ18.10 Β-Α΄ Τρικάλων
3 ΦΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.11 ΠΕ18.10 Β-Β΄ Αθήνας
4 ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.11 ΠΕ18.10 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
1 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ18.12 ΠΕ18.12 Β-Β΄ Αρτας
2 ΓΙΑΠΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.12 ΠΕ18.12 Β-Γ΄ Κιλκίς
3 ΚΑΡΒΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.12 ΠΕ18.12 Β-Γ΄ Ηλείας
4 ΧΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.12 ΠΕ18.12 Β-Α΄ Εβρου
1 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.13 ΠΕ18.12 Β-Δ΄ Θεσσαλονίκης
2 ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.13 ΠΕ18.12 Β-Α΄ Ευρυτανίας
3 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.13 ΠΕ18.12 Β-Α΄ Λάρισας
4 ΠΥΡΓΙΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.13 ΠΕ18.12 Β-Α΄ Φλωρινας
1 ΒΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.14 ΠΕ18.12 Β-Δ΄ Χαλκιδικής
2 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ18.14 ΠΕ18.12 Β-Α΄ Κιλκίς
3 ΠΑΛΙΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕ18.14 ΠΕ18.12 Β-Δ΄ Χαλκιδικής
4 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΕ18.14 ΠΕ18.12 Β-Α΄ Αχαιας
1 ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.16 ΠΕ18.12 Β-Α΄ Πρέβεζας
2 ΠΙΤΣΟΥΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.16 ΠΕ18.12 Β-Γ΄ Ηλείας
1 ΔΗΜΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΙΑΝΟΣ ΠΕ18.17 ΠΕ18.12 Β-Α΄ Ημαθίας
2 ΣΙΜΨΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.17 ΠΕ18.12 Β-Β΄ Ημαθίας
3 ΤΣΙΑΦΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.17 ΠΕ18.12 Β-Α΄ Λάρισας
1 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.20 ΠΕ18.20 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
1 ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ18.25 ΠΕ18.24 Β-Γ΄ Αθήνας
2 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.25 ΠΕ18.24 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
3 ΤΣΙΡΟΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.25 ΠΕ18.24 Β-Β΄ Ευβοίας
1 ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.30 ΠΕ18.12 Β-Α΄ Χανίων
2 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕ18.30 ΠΕ18.12 Β-Α΄ Χανίων
78 ΜΗΤΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΠΕ18.33 Β-Γ΄ Πέλλας
1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ18.35 ΠΕ18.02 Β-Β΄ Αχαιας
2 ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.35 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
3 ΚΑΛΚΑΣΙΝΑ ΕΛΠΙΔΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.35 ΠΕ18.02 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
4 ΜΠΛΕΤΣΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.35 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Αχαιας
5 ΠΑΠΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ18.35 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
6 ΣΤΑΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.35 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Δωδεκανήσου
1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.36 ΠΕ18.36 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
2 ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.36 ΠΕ18.36 Β-Α΄ Καρδίτσας
3 ΜΥΛΩΝΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.36 ΠΕ18.36 Β-Α΄ Αιτωλ/νίας
4 ΡΑΖΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ18.36 ΠΕ18.36 Α΄ Θεσσαλονίκης
1 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.37 ΠΕ18.37 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
1 ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.40 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Θεσσαλονίκης
2 ΦΩΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.40 ΠΕ18.02 Β-Α΄ Ξάνθης
3 ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.40 ΠΕ18.02 Β-Γ΄ Θεσσαλονίκης
1 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.41 ΠΕ18.41 Β-Α΄ Πειραιά
1 ΠΑΝΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕ19 ΠΕ19.00 Β-Β΄ Κέρκυρας
2 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ19 ΠΕ19.00 Β-Δ΄ Αθήνας
3 ΤΟΜΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ19 ΠΕ19.00 Β-Α΄ Σερρών
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΣΜΑΣ ΠΕ32 ΠΕ32.00 Β-Α΄ Πέλλας

ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΑθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2007Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι, ύστερα από τις αριθμ. 4/2007 και 23/2007 γνωμοδοτήσεις της επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 2190/1994 διορίζονται στη Δ/θμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2007-08: α) 133 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ16, ΤΕ01 και ΔΕ01 που έχουν συμπληρώσει μέχρι 30-6-2004 τριάντα (30) τουλάχιστον μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι και β) 455 πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ32.

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες διορίζονται για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από 6 Σεπτεμβρίου έως και 10 Σεπτεμβρίου 2007 και να τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που διορίστηκαν, μέχρι λήξεως του έτους για το οποίο διορίζονται.Attachments:
Δελτίο Τύπου politeknoi_Bthmia.xls

Δελτίο τύπου 30MHNO ΠΕ16.xls

ΔελτιοΤύπουΔΕΤΕ_30μηνο.xls

2 Σεπ 2007

ΦΕΚ Γ 600/16.08.2007 ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΒΘΜΙΑΣ

ΦΕΚ Γ 600/16.08.2007
Ημερομηνία Κυκλοφορίας 31.08.2007 Σελίδες 16
... ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής (πολυτέκνων, άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 3255/2004...
Με την υπ’ αριθμ. Φ.361.1/391/89818/Δ1/13.8.2007 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε με τις κείμενες διατάξεις διορίζονται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, για το σχολικό έτος 2007−2008, των κλάδων ΠΕ70−Δασκάλων, ΠΕ60−Νηπιαγωγών και ΠΕ11−Φυσικής Αγωγής (πολυτέκνων, άρθρο 6 παρ. 3 του
ν. 3255/2004 Φ.Ε.Κ. 138 Α΄), σε θέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία περιοχών των Περιφερειακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 18 και θέτουμε αυτούς στη
διάθεση των ΠΥΣΠΕ ως ακολούθως:
1. ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΩΝ) ΠΥΣΠΕ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΩΜΑΗ ΓΡΗΓ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ΄ ΠΕΡΙΟΧΗ)
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ ΑΝΔΡ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β΄ ΠΕΡΙΟΧΗ)
3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
4 ΚΕΡΑΚΗ − ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
5 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
6 ΛΑΝΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΩΑΝΝ ΑΧΑΪΑΣ
7 ΛΙΜΜΕΡ ΕΛΒΙΡΑ JOHANN ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
8 ΜΑΤΣΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ − ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
9 ΜΟΝΤΕΣΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝ Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
10 ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓ ΗΜΑΘΙΑΣ
11 ΜΠΕΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Γ΄ ΠΕΡΙΟΧΗ)
12 ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Γ΄ ΠΕΡΙΟΧΗ)
13 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΘ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
14 ΤΣΙΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΕΡΙΚ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
2. ΠΕ60 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) ΠΥΣΠΕ
1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΛΛΑΣ
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤ Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
3 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΥΛ ΗΜΑΘΙΑΣ
5 ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ ΕΥΒΟΙΑΣ
6 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΣΑΠΦΩ − ΠΑΡΕΣΣΑ ΧΑΡΑΛ ΔΡΑΜΑΣ
7 ΚΕΡΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔ Α΄ ΛΑΡΙΣΑΣ
8 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤ ΗΛΕΙΑΣ
9 ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓ ΑΧΑΪΑΣ
10 ΜΗΣΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β΄ ΠΕΡΙΟΧΗ)
11 ΝΕΥΡΟΚΟΠΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝ Β΄ ΛΑΡΙΣΑΣ
12 ΠΑΠΑΡΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α΄ ΠΕΡΙΟΧΗ)
13 ΠΑΡΑΣΧΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΝΔΡ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
14 ΠΕΧΛΙΒΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞ ΗΜΑΘΙΑΣ
15 ΠΡΟΥΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΙΟ Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ
16 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
17 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
18 ΤΑΞΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑ Α΄ ΛΑΡΙΣΑΣ
19 ΤΣΕΛΕΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΛΕΞ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α΄ ΠΕΡΙΟΧΗ)
20 ΤΣΕΦΛΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β΄ ΠΕΡΙΟΧΗ)
21 ΦΩΤΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
22 ΨΩΡΟΜΥΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
3. ΠΕ11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) ΠΥΣΠΕ
1 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β΄ ΠΕΡΙΟΧΗ)
2 ΜΑΚΡΗ ΜΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
3 ΠΑΡΤΑΣΙΔΟΥ ΔΑΜΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝ ΚΙΛΚΙΣ
4 ΣΑΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ΄ ΠΕΡΙΟΧΗ)
5 ΤΖΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΤΕΡ ΚΟΖΑΝΗΣ
6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΡΙΑΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Β΄ ΠΕΡΙΟΧΗ)
7 ΧΑΣΑΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤ Β΄ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιασθούν στον Δ/ντή της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας την 3η Σεπτεμβρίου 2007 και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Δ/ντή της Δ/νσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής
που διορίστηκαν, μέχρι λήξεως του έτους για το οποίο διορίζονται.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. / Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: 14195/16.8.2007).

Η σιωπηρή "μεταφορά" του ελληνικού κρατικού χρέους

Η σιωπηρή "μεταφορά" του ελληνικού κρατικού χρέους

Η κυβέρνηση της τρόικας με την υπογραφή του μνημονίου ανταλλάσει το απεχθές χρέος 35 ετών με υποθηκευμένο χρέος προς την τρόικα, άρα αδιαπραγμάτευτο. Ήδη ετοιμάζεται να πάρει άλλα 110 δις το 2012 και δε θα σταματήσουν μέχρι να ολοκληρώσουν τη καταστροφή υποθηκεύοντας την Ελλάδα στη Τρόικα για 450 Δις. Το πρόγραμμα εκταμίευσης των δόσεων του τροϊκανού δανείου των € 110 δις, είναι με τέτοιο τρόπο διαρθρωμένο, ώστε να χρησιμεύει κυρίως στην αναχρηματοδότηση ομολόγων που λήγουν.Δηλαδή, το δημόσιο παίρνει λεφτά από την τρόικα, (και σε αντιστάθμισμα εφαρμόζει το Μνημόνιο, τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκθεμελίωσης εργασιακών και γενικότερα κοινωνικών δικαιωμάτων προς όφελος του κεφαλαίου, που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα), μόνο και μόνο για να αποπληρώσει τους πιστωτές του, (δηλαδή το εγχώριο και διεθνές χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο), για το απεχθές χρέος 35 ετών.

«Ανοίξτε τα βιβλία του δημόσιου χρέους»

Οι τρεις όροι για να χαρακτηριστεί απεχθές ένα χρέος είναι: Πρώτον, να έχει συναφθεί χωρίς τη συγκατάθεση του έθνους. Δεύτερον, τα ποσά που εισέρευσαν από το δάνειο να σπαταλήθηκαν με τρόπο που αντιβαίνει στα συμφέροντα του έθνους και, τρίτον, ο πιστωτής να ήταν ενήμερος των παραπάνω.

Άμεσα πρέπει να συγκροτηθεί Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου με προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας. Η συμβουλή μου είναι μία: Ανοίξτε τα βιβλία! Εξετάστε με διαφανείς διαδικασίες και την παρουσία της κοινωνίας όλες τις κρατικές συμβάσεις –από τις πιο μεγάλες, όπως για παράδειγμα των πρόσφατων Ολυμπιακών Αγώνων, μέχρι τις πιο μικρές– και βρείτε ποιο μέρος του χρέους είναι προϊόν διαφθοράς, επομένως παράνομο και απεχθές κατά τη διεθνή νομική ορολογία, και αρνηθείτε το!

Ο Ερίκ Τουσέν δεν μιλάει στη βάση υποθέσεων. Έχοντας ενεργή συμμετοχή στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου που συγκρότησε ο πρόεδρος του Ισημερινού Ραφαέλ Κορέα πριν από τρία χρόνια, μεταφέρει την πολύτιμη εμπειρία του από τις καθ’ όλα νόμιμες μεθόδους που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος του Ισημερινού για να απαλλαγεί από ένα μεγάλο μέρος του δημόσιου χρέους. Μέχρι και τη δευτερογενή αγορά χρησιμοποίησε ο Κορέα με τις κατάλληλες κινήσεις για να μειώσει το δημόσιο χρέος. Υπήρχε όμως πολιτική βούληση, όχι άνευ όρων παράδοση στους ξένους πιστωτές και διαπόμπευση της χώρας, όπως στην Ελλάδα!

Στα τέλη του 2006 ο Ραφαέλ Κορέα κέρδισε τις προεδρικές εκλογές με βασική του εξαγγελία να τερματιστεί η απαράδεκτη κατάσταση με το εξωτερικό χρέος που απομυζούσε τους σπουδαιότερους πόρους της οικονομίας. Τον Ιούλιο του 2007 δημιούργησε με προεδρικό διάταγμα μια Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του δημόσιου χρέους – εγχώριου και διεθνούς. Η έρευνα αφορούσε 30 ολόκληρα χρόνια από το 1976 μέχρι το 2006.

εξετάσαμε τη νομιμότητα κάθε σύμβασης και των επιμέρους όρων της, τη συμβατότητά τους με το σύνταγμα της χώρας, το διεθνές δίκαιο και επίσης με το συμφέρον του έθνους. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε συγκεκριμένες οικονομικές συμβάσεις έργων ασυνήθιστα μεγάλων διαστάσεων για τα μέτρα του Ισημερινού, όπως π.χ. μεγάλα φράγματα. Εξετάσαμε ακόμη και τους όρους των εμπορικών πιστώσεων που χορήγησαν στον Ισημερινό χώρες όπως η Γερμανία, με απώτερο στόχο να αγοραστούν γερμανικά προϊόντα για να ενισχυθούν οι γερμανικές εξαγωγές. Είναι δάνεια που δίνονται με σκοπό να υποστηριχθεί η αγορά προϊόντων αιχμής, όπως π.χ. της Siemens. Καθήκον μας ήταν να ελέγξουμε τις τιμές με τις οποίες αγοράστηκε ο εξοπλισμός της Siemens, κατά πόσο δηλαδή η τιμή ανταποκρινόταν στην ποιότητα. Κι αυτό γιατί σε πλήθος περιπτώσεων που εμπλέκονταν πολυεθνικές εταιρείες βρήκαμε ακραία φαινόμενα διαφθοράς. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, σε κρατικές αγορές που δεν είχαν καμιά σχέση με τις ανάγκες της χώρας, αλλά αποτελούσαν αφορμές για να δοθούν μίζες.

Φυσικά. Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ήταν των αμερικανικών τραπεζών Citibank και JP Morgan. Αυτές οι τράπεζες συστηματικά δωροδοκούσαν κρατικούς υπαλλήλους σε όλη την κλίμακα του δημοσίου –ακόμη και τον υπουργό Οικονομικών– για να πειστούν να υπογράψουν συμβάσεις που εξόφθαλμα έβλαπταν το δημόσιο συμφέρον και με προκλητικό τρόπο ευνοούσαν τα συμφέροντα των τραπεζών.

Μετά τα παραπάνω, ο ίδιος ο πρόεδρος Ραφαέλ Κορέα, δύο μόλις μήνες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μας, στις 14 Νοεμβρίου 2008, ανακοίνωσε και επίσημα ότι στη βάση των ευρημάτων μας είναι υποχρεωμένος να προβεί στην παύση πληρωμών του δημόσιου χρέους ύψους 3 δις δολαρίων που αντιπροσώπευε το 70% του χρέους υπό τη μορφή ομολόγων. Αιτιολόγησε την απόφασή του λέγοντας πως το χρέος δεν ήταν νόμιμο, αλλά ήταν προϊόν διαφθοράς και δωροδοκιών. Κατά συνέπεια, δεν ήταν υποχρεωμένη η κυβέρνησή του να σεβαστεί τις διεθνείς δεσμεύσεις. Τους επόμενους πέντε ολόκληρους μήνες η κυβέρνηση τήρησε στάση σιωπής, δεν προέβη σε καμιά δημόσια ανακοίνωση για το θέμα, παρά το ενδιαφέρον που υπήρχε.

Ήταν μια τακτική. Η κυβέρνηση του Ισημερινού, τον Απρίλιο του 2009, απευθύνθηκε στους πιστωτές με την εξής πρόταση: «Προτιθέμεθα να αγοράσουμε όλα τα ομόλογα με έκπτωση 65%. Πληρώνουμε, δηλαδή, 35 σεντς το δολάριο. Συμφωνείτε ή όχι;». Οι κάτοχοι του 91% των ομολόγων δέχτηκαν αμέσως την ανταλλαγή. Επρόκειτο για μια τεράστια επιτυχία της κυβέρνησης, καθώς επέβαλε «κούρεμα» της τάξης του 65%.

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Επίκαιρα: 9/12/2010

Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πολιτικό και δεν θα το λύσει καμία διεθνής επιτροπή ελέγχου

«Όμως ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι οι κύριοι αυτοί που προτείνουν τη «διεθνή επιτροπή» ξέρουν ή μπορούν να βρουν το ύποπτο ή παράνομο χρέος, πόσο από το χρέος μπορεί να πληρώσει ένας λαός; Στο ερώτημα αυτό κανείς δεν απαντά. Για παράδειγμα ας πούμε ότι το ύποπτο ή παράνομο χρέος είναι 50-60%, ποιος μπορεί στα σοβαρά να υποστηρίξει ότι το υπόλοιπο χρέος μπορεί να πληρωθεί από τον λαό και την χώρα; Όταν μια χώρα και ένας λαός έχει κυριολεκτικά λεηλατηθεί επί δεκαετίες και έχει οδηγηθεί στην χρεοκοπία, τι σημαίνει «δίκαιο» και «άδικο» χρέος όταν η χώρα και ο λαός δεν μπορεί να πληρώσει τίποτε; Εκτός κι όλα αυτά στήνονται για να εξαναγκάσουμε την χώρα και τον λαό της που δεν μπορεί να πληρώσει, να ξεπουληθεί όχι για όλο το χρέος, αλλά μόνο για εκείνο το χρέος που είναι «δίκαιο». Τέτοια περίπτωση είναι και η Ελλάδα. Το δημόσιο χρέος, τουλάχιστον άνω του 90%, είναι συσσωρευμένοι τόκοι πάνω σε κεφαλαιοποιημένους τόκους παλιότερων δανείων. Με άλλα λόγια το χρέος της χώρας έχει δημιουργηθεί κατά κύριο λόγο πληρώνοντας πανωτόκια πάνω σε πανωτόκια. Ακόμη κι αν κάποιος θεωρήσει ότι τα αρχικά δάνεια – που έτσι ή αλλιώς έχουν ξεπληρωθεί δεκάδες φορές έως σήμερα – ήταν «δίκαια», γιατί μια χώρα και ένας λαός να ξεπουλιέται για να πληρώνει πανωτόκια; Αυτό ακριβώς το ζήτημα, που δεν είναι μόνο πρόβλημα της υπερχρεωμένης Ελλάδας, ήρθε να αντιμετωπίσει η πρόταση του ΟΗΕ (Απρίλιος του 2010) που θεωρεί ως «απεχθές χρέος» όχι μόνο εκείνο που είναι προϊόν ύποπτης συναλλαγής, αλλά κάθε χρέος που για να πληρωθεί οδηγεί στην καταστρατήγηση, παραβίαση, ή και κατάργηση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όταν λοιπόν μια χώρα αναγκάζεται να συνθλίψει τη δουλειά και τα εισοδήματα του λαού της, να περικόψει δραστικά δημόσιες και κοινωνικές παροχές και να ξεπουλήσει την περιουσία της και έτσι να θέσει την ασφάλεια, την ευνομία και την ομαλότητά της σε κίνδυνο, προκειμένου να πληρώσει τους δανειστές της, τότε το χρέος της θεωρείται «απεχθές» και οφείλει να αρνηθεί την πληρωμή του. Τάδε έφη ο ειδικός επιτετραμμένος για την μελέτη και αντιμετώπιση του χρέους σε εισήγησή του προς την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2010, η οποία κατά πλειοψηφία έγινε αποδεχτή από αυτό το διεθνές σώμα. Και είναι μάλλον περίεργο που όσοι σκίζονται για τον έλεγχο των δανειακών συμβάσεων στην Ελλάδα, δήθεν για να αποκαλύψουν το μέρος του χρέους που είναι «απεχθές», τους διαφεύγει ως δια μαγείας αυτή η σημαντική συμβολή του ΟΗΕ στην έννοια του «απεχθούς χρέους».

Στη θέση λοιπόν του αιτήματος για διεθνή επιτροπή ελέγχου του δημόσιου χρέους, πρέπει να μπει το βαθιά δημοκρατικό και λαϊκό αίτημα για άνοιγμα όλων των δημόσιων λογαριασμών ώστε να δούμε που και πώς προέκυψαν οι δανειακές ανάγκες του κράτους και προς όφελος τίνος δαπανήθηκαν τα κονδύλια του δημόσιου ταμείου (τακτικά και δανειακά). Μόνο έτσι μπορεί να ελεγχθεί το αλισβερίσι, το πάρε-δώσε κάτω από το τραπέζι, οι ρεμούλες και οι αρπαχτές. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει μόνο όταν οι δημόσιοι λογαριασμοί γίνουν πραγματικά δημόσιοι, δηλαδή προσβάσιμοι και ελέγξιμοι από όλους του πολίτες και όχι μόνο από επιλεγμένους «ειδικούς», υπό την άμεση εποπτεία του κοινοβουλίου. Ενός κοινοβουλίου που δεν θα είναι υποτελές της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά αληθινά κυρίαρχο και εργαζόμενο σώμα, όπου τα μέλη του θα έχουν περιορισμένο χρόνο θητείας, θα εκλέγονται και θα λογοδοτούν απευθείας στους εκλογείς τους, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να τους ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή διαπιστώσουν ότι δεν επιτελούν το έργο για το οποίο τους έχουν στείλει στο κοινοβούλιο, κοκ. Φυσικά, ύστερα από τον αναγκαίο δημοσιονομικό έλεγχο – με αναδρομική ισχύ – όποιος βρεθεί ότι εμπλέκεται σε διαπάσθιση του δημόσιου χρήματος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πολιτικός, κόμμα ή εταιρεία, τότε θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη και να κατασχεθεί η περιουσία του στο σύνολο της ως ελάχιστη αποζημίωση για τις πράξεις του.
Όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, η μια πρόταση περί «διεθνούς επιτροπής ελέγχου του δημόσιου χρέους» αναθέτει πάλι σε κάποιους άλλους, ειδικούς ή μη, το ζήτημα που πρέπει να λύσει ο ίδιος λαός διεκδικώντας και κατακτώντας επιτέλους τη δημοκρατία σ’ αυτόν τον τόπο. Και δημοκρατία θεμελιώνεται σε δυο βασικές αρχές: την λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία. Αρχές που είναι αδύνατον να συνυπάρξουν με το επαχθές και απεχθές δημόσιο χρέος της χώρας και το καθεστώς υποδούλωσης και κατοχής που έχουν επιβάλει οι δανειστές, το ΔΝΤ, η ΕΕ και η ΕΚΤ.» Δημήτρης Καζάκης

http://kostasxan.blogspot.com/2011/01/blog-post_180.html

Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Moreover Technologies - Software downloads